Thông tin
Tất cả các loại tiền điện tử được hỗ trợ, phương thức nạp rút và mức phí giao dịch

Phương thức chuyển khoản Nạp tiền Dịch vụ Phí mạng Phí nạp tiền Phí dịch vụ Phí GD
VND VND Đồng Việt Nam 1%
VND icon VND Chuyển khoản ngân hàng * - - 25.000 ₫ -
VND icon VND Paysend - - - -
VND icon VND Wise - - - -
VND icon VND Số dư - - - -
VND icon VND Cash pickup Saigon - - 200.000 ₫ 0.5%
VND icon VND Cash pickup Hanoi - - 500.000 ₫ 1%
VND icon VND Cash pickup Hoi An - - 500.000 ₫ 1%
VND icon VND Cash pickup Hue - - 500.000 ₫ 1%
USD USD Đô la Mỹ -
USD icon USD Số dư - - - -
BTC BTC Bitcoin 0.6%
BTC icon BTC 0,00012143 BTC - - -
BTC icon BTC Bị trì hoãn 0,00008495 BTC - - -
BTC iconln icon LN-BTC Lightning - - 0,00000103 BTC 0.1%
BTC iconliquid icon L-BTC Liquid - - - 0.1%
BTC iconbsc icon BTCB Binance Smart Chain 0,00000284 BTC - - -
BTC iconavax icon BTC.b Avalanche C-Chain 0,00000484 BTC - - 3.26%
BTC icon BTC Số dư - - - -
USDT USDT Tether USD 0.5%
USDT icontrx icon USDT Tron 4,88798083 USDT - - -
USDT iconeth icon USDT Ethereum 20,14663142 USDT - - -
USDT iconmatic icon USDT Polygon 0,01360421 USDT - - -
USDT iconarb icon USDT Arbitrum 2,34012483 USDT - - 0.3%
USDT iconbsc icon USDT Binance Smart Chain 0,1474893 USDT - - 0.3%
USDT iconavax icon USDT.e Avalanche C-Chain 0,24998683 USDT - - 2.98%
USDT iconavax icon USDT Avalanche C-Chain 0,11986426 USDT - - 0.1%
USDT iconopt icon USDT Optimism 0,00165923 USDT - - 0.3%
USDT iconsol icon USDT Solana 0,04999993 USDT - - 3.25%
USDT iconzkevm icon USDT Polygon zkEVM - - - 0.1%
USDT iconksm icon USDT Kusama - - - 0.1%
USDT iconhez icon USDT Hermez Network - - - 0.1%
USDT iconalgo icon USDT Algorand - - - 0.1%
USDT iconomg icon USDT Omise Go - - - 0.1%
USDT iconxtz icon USDT Tezos - - - 0.1%
USDT icondot icon USDT Polkadot - - - 0.1%
USDT iconnear icon USDT NEAR - - - -
USDT iconkava icon USDT Cosmos - - - 0.1%
USDT iconslp icon USDT Simpleledger - - - -
USDT iconliquid icon USDT Liquid - - - 0.1%
USDT iconomni icon USDT Omni - - - 0.1%
USDT icon USDT Số dư - - - -
USDC USDC USD Coin 0.55%
USDC iconeth icon USDC Ethereum 22,65515498 USDC - - -
USDC icontrx icon USDC Tron 2,43927471 USDC - - 2.94%
USDC iconbsc icon USDC Binance Smart Chain 0,1462665 USDC - - 0.3%
USDC iconavax icon USDC.e Avalanche C-Chain 0,23988566 USDC - - 3.36%
USDC iconavax icon USDC Avalanche C-Chain 0,04998929 USDC - - 3.26%
USDC iconsol icon USDC Solana 0,0499758 USDC - - 3.32%
USDC iconmatic icon USDC.e Polygon 0,01152262 USDC - - 0.3%
USDC iconmatic icon USDC Polygon 0,01004583 USDC - - 0.2%
USDC iconalgo icon USDC Algorand 0,02670194 USDC - - 2%
USDC iconarb icon USDC.e Arbitrum 1,97841403 USDC - - 0.5%
USDC iconbase icon USDC.e Base 0,04996106 USDC - - 3.42%
USDC iconopt icon USDC.e Optimism 0,04997629 USDC - - 3.42%
USDC icon USDC Số dư - - - -
ETH ETH Ether 1%
ETH icon ETH Ethereum 0,00123292 ETH - - -
ETH iconzksyncera icon ETH zkSync Era 0,0001012 ETH - - 3.22%
ETH iconopt icon ETH Optimism 0,00000015 ETH - - 0.5%
ETH iconarb icon ETH Arbitrum 0,00017383 ETH - - 0.5%
ETH iconarbnova icon ETH Arbitrum Nova - - - -
ETH iconbase icon ETH Base 0,00031486 ETH - - 3.33%
ETH iconbsc icon ETH Binance Smart Chain 0,00004927 ETH - - 0.5%
ETH icon ETH Số dư - - - -
BCH BCH Bitcoin Cash 1.4%
BCH icon BCH - - - -
BCH iconsbch icon BCH SmartBCH - 0,00003 BCH - -
BCH icon BCH Số dư - - - -
sBCH icon sBCH Đã stake - - - -
LTC LTC Litecoin 1.799%
LTC icon LTC - - - -
LTC iconbsc icon LTC Binance Smart Chain 0,00326237 LTC - - 2%
LTC icon LTC Số dư - - - -
XMR XMR Monero 1.99%
XMR icon XMR - - - -
XMR icon XMR Số dư - - - -
sXMR icon sXMR Đã stake - - - -
DASH DASH Dash 1.999%
DASH icon DASH 0,00091811 DASH - - -
DASH icon DASH Số dư - - - -
DOGE DOGE Dogecoin 1.999%
DOGE icon DOGE 0,75 DOGE - - -
DOGE icon DOGE Số dư - - - -
sDOGE icon sDOGE Đã stake - - - -
BNB BNB Binance Coin 1.8%
BNB iconbsc icon BNB Binance Smart Chain 0,00013147 BNB - - 2.96%
BNB icon BNB - - - 2%
BUSD BUSD Binance USD 1.5%
BUSD iconbsc icon BUSD Binance Smart Chain - - - -
BUSD iconeth icon BUSD Ethereum - - - 2%
BUSD iconmatic icon BUSD Polygon - - - 2%
BUSD iconavax icon BUSD Avalanche C-Chain - - - 2%
MATIC MATIC Polygon 1.999%
MATIC icon MATIC Polygon 0,00245978 MATIC - - -
MATIC iconeth icon MATIC Ethereum 23,87109635 MATIC - 24,2269 MATIC 0.1%
MATIC icon MATIC Số dư - - - -
sMATIC icon sMATIC Đã stake - - - -
SOL SOL Solana 1.8%
SOL icon SOL Solana 0,00125174 SOL - - 2%
SOL iconbsc icon SOL Binance Smart Chain 0,0014082 SOL - - 0.5%
SOL icon SOL Số dư - - - -
sSOL icon sSOL Đã stake - - - -
XRP XRP Ripple 1.999%
XRP icon XRP 0,09017419 XRP - 0,1025 XRP 1.99%
XRP icon XRP Số dư - - - -
sXRP icon sXRP Đã stake - - - -
ADA ADA Cardano 1.9999%
ADA icon ADA - - 0,3075 ADA 0.1%
ADA icon ADA Số dư - - - -
TRX TRX Tron 2.599%
TRX icon TRX Tron 2 TRX - - -
TRX icon TRX Số dư - - - -
sTRX icon sTRX Đã stake - - - -
XTZ XTZ Tezos 1.999%
XTZ icon XTZ Tezos - - 0,205 XTZ 0.1%
XTZ iconbsc icon XTZ Binance Smart Chain 0,21086962 XTZ - - 2%
XTZ icon XTZ Số dư - - - -
sXTZ icon sXTZ Đã stake - - - -
AVAX AVAX Avalanche 1.9999%
AVAX icon AVAX 0,01068263 AVAX - - 0.1%
AVAX iconavax icon AVAX Avalanche C-Chain 0,00091875 AVAX - - 0.3%
sAVAX icon sAVAX Đã stake - - - -
AVAX icon AVAX Số dư - - - -
ZIL ZIL Zilliqa 1.999%
ZIL icon ZIL - - 28,2408 ZIL 0.1%
ZIL icon ZIL Số dư - - - -
sZIL icon sZIL Đã stake - - - -
XEC XEC eCash 1.8%
XEC icon XEC 1.523,67285048 XEC - - 4.36%
DAI DAI Dai Stablecoin 0.85%
DAI iconeth icon DAI Ethereum 23,42176503 DAI - 23,321825 DAI 0.1%
DAI iconmatic icon DAI Polygon 0,00769754 DAI - - 0.5%
DAI iconarb icon DAI Arbitrum 0,08002191 DAI - - 3.2%
DAI iconopt icon DAI Optimism 0,04997168 DAI - - 3.32%
DAI iconavax icon DAI.e Avalanche C-Chain 0,24992842 DAI - - 3.24%
DAI iconbsc icon DAI Binance Smart Chain 0,14686278 DAI - - 0.5%
DAI icon DAI Số dư - - - -
FDUSD FDUSD First Digital Dollar 1%
FDUSD iconeth icon FDUSD Ethereum 46,4636419 FDUSD - - 3.55%
FDUSD iconbsc icon FDUSD Binance Smart Chain 0,04989351 FDUSD - - 3.55%
CRO CRO Cronos 1.8%
CRO icon CRO Cronos Chain 0,54784244 CRO - - 4.22%
ZEC ZEC Zcash 1.8%
ZEC icon ZEC Transparent 0,0010532 ZEC - - 2%
ZEC icon ZEC Shielded 0,00182182 ZEC - - 3.52%
ALGO ALGO Algorand 1.8%
ALGO icon ALGO 0,13937575 ALGO - - 2%
FTM FTM Fantom 1.8%
FTM icon FTM FTM 0,1212193 FTM - - 3.39%
FTM iconeth icon FTM Ethereum 14,11928337 FTM - - 2%
SHIB SHIB Shiba Inu 1.8%
SHIB iconeth icon SHIB Ethereum 618.406,78771489 SHIB - - 2%
SHIB iconbsc icon SHIB Binance Smart Chain 24.826,3848721 SHIB - - 2%
PEPE PEPE Pepe 1.8%
PEPE iconeth icon PEPE Ethereum 40.744.128,601001 PEPE - - 3.11%
APE APE ApeCoin 1.8%
APE iconeth icon APE Ethereum 17,05325599 APE - - 2.83%
UNI UNI Uniswap 1.8%
UNI iconeth icon UNI Ethereum 3,5878086 UNI - - 3.36%
SUSHI SUSHI SushiSwap 1.8%
SUSHI iconeth icon SUSHI Ethereum 7,54329015 SUSHI - - 2.82%
YFI YFI Yearn.finance 1.8%
YFI iconeth icon YFI Ethereum 0,00560794 YFI - - 3.41%
VERSE VERSE Verse 1.8%
VERSE iconeth icon VERSE Ethereum 20.423,41725949 VERSE - - 2%
ARB ARB Arbitrum 1.9%
ARB icon ARB Arbitrum 0,04329534 ARB - - 3.23%
GMX GMX GMX 1.8%
GMX iconarb icon GMX Arbitrum 0,00172461 GMX - - 3.43%
COMP COMP Compound 1.8%
COMP iconeth icon COMP Ethereum 0,88461531 COMP - - 3.77%
AAVE AAVE Aave 1.8%
AAVE iconeth icon AAVE Ethereum 0,59868452 AAVE - - 2%
SRM SRM Serum 1.8%
SRM iconeth icon SRM Ethereum 2,4 SRM - - 0.79%
WBTC WBTC Wrapped Bitcoin 1.8%
WBTC iconeth icon WBTC Ethereum 0,00082173 WBTC - - 3.49%
WBTC iconmatic icon WBTC Polygon 0,00000097 WBTC - - 3.34%
WBTC iconarb icon WBTC Arbitrum 0,00000155 WBTC - - 3.53%
WBTC iconopt icon WBTC Optimism 0,00000097 WBTC - - 3.3%
WETH WETH Wrapped Ether 1.8%
WETH iconeth icon WETH Ethereum 0,01606913 WETH - - 3.12%
WETH iconmatic icon WETH Polygon 0,00001671 WETH - - 3.36%
GUSD GUSD Gemini Dollar 1.5%
GUSD iconeth icon GUSD Ethereum - - - 2%
MIM MIM Magic Internet Money 1.8%
MIM iconavax icon MIM Avalanche C-Chain 0,045 MIM - - -
TUSD TUSD TrueUSD 20%
TUSD iconeth icon TUSD Ethereum 2,10188998 TUSD - - 2%
TUSD icontrx icon TUSD Tron 0,61038077 TUSD - - 2%
XAUT XAUT Tether Gold 0.8%
XAUT iconeth icon XAUT Ethereum - - 0,01151998 XAUT 0.1%
XAUT iconzkevm icon XAUT Polygon zkEVM - - - 0.1%
XAUT icon XAUT Số dư - - - -
XLM XLM Stellar 1.999%
XLM icon XLM 0,42913679 XLM - - 3.26%
sXLM icon sXLM Đã stake - - - -
BAT BAT Basic Attention Token 1.8%
BAT iconeth icon BAT Ethereum 105,9435019 BAT - - 3%
OP OP Optimism 1.8%
OP iconopt icon OP Optimism 0,01324282 OP - - 3.3%
ETC ETC Ethereum Classic 1.8%
ETC icon ETC 0,00199437 ETC - 0,01025 ETC 0.1%
DOT DOT Polkadot 1.8%
DOT icon DOT 0,01939584 DOT - - 2%
DOT iconbsc icon DOT Binance Smart Chain 0,03 DOT - - 2%
NEO NEO Neo 1.8%
NEO icon NEO - - - 2%
FIL FIL Filecoin 1.8%
FIL icon FIL 0,005015 FIL - - 2%
KAS KAS Kaspa 2%
KAS icon KAS 0,15491157 KAS - - 2%
DGB DGB Digibyte 1.8%
DGB icon DGB 2,62015434 DGB - - 2%
ATOM ATOM Cosmos 1.8%
ATOM icon ATOM 0,0050422 ATOM - - 3.02%
GRT GRT The Graph 1.8%
GRT iconeth icon GRT Ethereum 149,43766707 GRT - - 3.4%
VET VET VeChain 1.8%
VET icon VET - - - 2%
TON TON Toncoin 2.699%
TON icon TON - - - 0.1%
TON iconeth icon TON Ethereum - - - 2%
sTON icon sTON Đã stake - - - -
BTG BTG Bitcoin Gold 1.8%
BTG icon BTG - - - 2%
BSV BSV Bitcoin SV 1.8%
BSV icon BSV - - - 2%
MKR MKR Maker 1.8%
MKR icon MKR 0,00316297 MKR - - 2%
LRC LRC Loopring 1.8%
LRC icon LRC 24,99813141 LRC - - 2%
ENS ENS Ethereum Name Service 1.8%
ENS iconeth icon ENS Ethereum 0,33287276 ENS - - 2%
EGLD EGLD Elrond 1.8%
EGLD icon EGLD 0,00050146 EGLD - - 2%
AXS AXS Axie Infinity 1.8%
AXS iconeth icon AXS Ethereum 1,27815445 AXS - - 2.51%
RNDR RNDR Render Token 2%
RNDR iconeth icon RNDR Ethereum - - - -
SAND SAND The Sandbox 1.8%
SAND iconeth icon SAND Ethereum 67,26433696 SAND - - 2.91%
MANA MANA Decentraland 1.8%
MANA iconeth icon MANA Ethereum 11,17338219 MANA - - 2%
WAVES WAVES Waves 1.8%
WAVES icon WAVES 0,01249545 WAVES - - 2%
OKB OKB OKB 1.8%
OKB iconeth icon OKB Ethereum 0,051 OKB - - 2.09%
EURT EURT Tether EUR 1%
EURT iconeth icon EURT Ethereum 19,86871834 EURT - - 0.1%
EUROC EUROC Euro Coin 1.5%
EUROC iconeth icon EUROC Ethereum 43,65612795 EUROC - - 3.6%
QNT QNT Quant 1.8%
QNT iconeth icon QNT Ethereum 0,07180632 QNT - - 2%
SNX SNX Synthetix 1.8%
SNX iconeth icon SNX Ethereum 7,29081058 SNX - - 2.95%
AMP AMP Amp 1.8%
AMP iconeth icon AMP Ethereum 1.837,7648579 AMP - - 2.96%
FRAX FRAX Frax 1.8%
FRAX iconeth icon FRAX Ethereum 28,23243854 FRAX - - 3.25%
USDD USDD Decentralized USD 1.8%
USDD icontrx icon USDD Tron - - - -
USDD iconbsc icon USDD Binance Smart Chain 0,22219328 USDD - - 2%
LDO LDO Lido DAO 1.8%
LDO iconeth icon LDO Ethereum 3,4040704 LDO - - 2.65%
SLP SLP Smooth Love Potion 1.8%
SLP iconeth icon SLP Ethereum - - - -
LEO LEO UNUS SED LEO 1.8%
LEO iconeth icon LEO Ethereum 5,84641003 LEO - - 2%
CHZ CHZ Chiliz 1.8%
CHZ iconeth icon CHZ Ethereum - - - -
1INCH 1INCH 1Inch 1.8%
1INCH iconeth icon 1INCH Ethereum 66,84346772 1INCH - - 3.6%
PAXG PAXG Paxos Gold 1.8%
PAXG iconeth icon PAXG Ethereum 0,00095645 PAXG - - 2%
WLD WLD Worldcoin 1.8%
WLD iconeth icon WLD Ethereum 5,8541947 WLD - - 2.76%
HT HT Huobi Token 2%
HT iconeth icon HT Ethereum - - - -
 • * Ngân Hàng hỗ trợ
  • VietinBank
  • Vietcombank
  • MBBank
  • ACB
  • VPBank
  • TPBank
  • MSB
  • NamABank
  • LienVietPostBank
  • VietCapitalBank
  • BIDV
  • Sacombank
  • VIB
  • HDBank
  • SeABank
  • GPBank
  • PVcomBank
  • NCB
  • ShinhanBank
  • SCB
  • PGBank
  • Agribank
  • Techcombank
  • SaigonBank
  • DongABank
  • BacABank
  • StandardChartered
  • Oceanbank
  • VRB
  • ABBANK
  • VietABank
  • Eximbank
  • VietBank
  • IndovinaBank
  • BaoVietBank
  • PublicBank
  • SHB
  • CBBank
  • OCB
  • KienLongBank
  • CIMB
  • HSBC
  • DBSBank
  • Nonghyup
  • HongLeong
  • IBK Bank
  • IBK Bank
  • Woori
  • UnitedOverseas
  • KookminHN
  • KookminHCM
  • COOPBANK