Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 82 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, LTC

Bitcoin - A Peer To Peer Electronic Cash System
  • Phí mạng: 0.00086811 GMX

Đơn hàng gần đây

VND icon VND $39.96 LTC icon LTC
USDT icontrx icon USDT $650.85 VND icon VND
VND icon VND $58.00 BTC icon BTC
VND icon VND $107.42 BTC icon BTC
LTC icon LTC $405.75 VND icon VND
USDT icontrx icon USDT $988.00 ETH icon ETH
USDT icontrx icon USDT $20.02 ETH icon ETH
BCH icon BCH $4.58 VND icon VND