Phần thưởng BitcoinVN
Mở khoá chiết khấu cho phí giao dịch của bạn

Bạn kiếm được 1 XBV cho mỗi USD khối lượng giao dịch trong tài khoản, giúp bạn được giảm phí giao dịch.

Cấp Yêu cầu ( XBV XBV ) Chiết khấu
Elite > 999.999 XBV 20%
Platinum <= 999.999 XBV 15%
Gold <= 249.999 XBV 10%
Silver <= 49.999 XBV 5%
Member <= 9.999 XBV 0%