Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 XEC Số dư 0,00000035 XMR
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

VND icon VND 51,13 US$ USDT iconbsc icon USDT
BTC icon BTC 9,88 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 33,22 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 207,77 US$ VND icon VND
USDT icontrx icon USDT 55,02 US$ VND icon VND
USDC iconeth icon USDC 1.501,20 US$ VND icon VND
BTC icon BTC 492,58 US$ VND icon VND
USDT iconbsc icon USDT 41,19 US$ VND icon VND

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in