Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

0,03524448 XAUT Ethereum 1 AAVE Ethereum
  • Phí mạng: 0,014329 AAVE
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

USDT icon USDT 303,04 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 902,65 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 902,65 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 551,00 US$ VND icon VND
VND icon VND 10.072,40 US$ TRX icon TRX
BTC iconln icon LN-BTC 25,16 US$ MATIC icon MATIC
USDT icontrx icon USDT 50,05 US$ BTC icon BTC
VND icon VND 9,68 US$ LTC icon LTC

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in