Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 83 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, LTC

Bitcoin - A Peer To Peer Electronic Cash System
  • Phí mạng: 0.0005503 ETH

Đơn hàng gần đây

LTC icon LTC $222.81 VND icon VND
BTC icon BTC $101.90 VND icon VND
LTC icon LTC $39.28 VND icon VND
USD icon USD $45.15 ETH icon ETH
VND icon VND $214.60 AVAX iconavax icon AVAX
BNB iconbsc icon BNB $257.60 VND icon VND
BCH icon BCH $13.37 sBCH icon sBCH
VND icon VND $10.73 USDT icontrx icon USDT