Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 66 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, LTC

  • Phí mạng: 0.00023464 ETH
  • Phí dịch vụ: 0.00122378 ETH
Lặp lại đơn hàng?

Đơn hàng gần đây

VND icon VND $6.10 USDT icontrx icon USDT
USDC icon USDC $311.92 ETH icon ETH
USDC icon USDC $207.95 BTC icon BTC
VND icon VND $13,630.68 USDT iconeth icon USDT
VND icon VND $1,017.39 USDT iconeth icon USDT
VND icon VND $4.21 BTC icon BTC
USDT icontrx icon USDT $2,604.01 VND icon VND
VND icon VND $75.49 LTC icon LTC