Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 MATIC Polygon 0,57130371 USDD Binance Smart Chain
  • Phí mạng: 0,00330349 MATIC
  • Phí mạng: 0,35162568 USDD
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

BTC icon BTC ??? XMR icon XMR
USDC iconsol icon USDC ??? XMR icon XMR
USDT iconbsc icon USDT ??? XMR icon XMR
DAI iconeth icon DAI 3.000,73 US$ sDAI icon sDAI
XMR icon XMR ??? BTC icon BTC
USDC iconsol icon USDC 396,84 US$ VND icon VND
USDC iconsol icon USDC ??? XMR icon XMR
VND icon VND 13.799,50 US$ USDC iconmatic icon USDC

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in