Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 ETC 24,71746116 DAI Ethereum
  • Phí mạng: 0,00199437 ETC
High network fee
  • Phí mạng: 22,21911396 DAI
  • Phí dịch vụ: 4,5141 DAI
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

XMR icon XMR ??? BTC icon BTC
LTC icon LTC ??? XMR icon XMR
VND icon VND 11.385,08 US$ USDT icontrx icon USDT
XMR icon XMR ??? BTC icon BTC
VND icon VND 3.899,00 US$ TRX icon TRX
VND icon VND 152,06 US$ USDT icontrx icon USDT
SOL icon SOL ??? XMR icon XMR
VND icon VND 9.747,50 US$ BTC icon BTC

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in