Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

67.800,88566693 DAI Ethereum 1 BTC
High network fee
  • Phí mạng: 10,83642161 DAI
Transactions can be slow, expensive and unreliable due to blocksize limitations. Use alternatives for urgent matters.
  • Phí mạng: 0,00018834 BTC
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
BTC icon BTC ??? XMR icon XMR
USDC iconsol icon USDC ??? XMR icon XMR
USDT iconbsc icon USDT ??? XMR icon XMR
DAI iconeth icon DAI 3.000,73 US$ sDAI icon sDAI
XMR icon XMR ??? BTC icon BTC
USDC iconsol icon USDC 396,84 US$ VND icon VND
USDC iconsol icon USDC ??? XMR icon XMR

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in