Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 COMP Ethereum 0,00081888 WBTC Ethereum
High network fee
  • Phí mạng: 0,10294106 COMP
High network fee
  • Phí mạng: 0,00073936 WBTC
  • Phí dịch vụ: 0,00007705 WBTC
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

XMR icon XMR ??? LTC icon LTC
LTC icon LTC 61,21 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 68,00 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 66,19 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 55,32 US$ VND icon VND
USDT icon USDT 73,43 US$ VND icon VND
VND icon VND 116,73 US$ sSOL icon sSOL
ATOM icon ATOM 83,51 US$ VND icon VND

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in