Sàn giao dịch Crypto uy tín
Hoán đổi 79 loại tài sản bao gồm VND, BTC, USDT, USDC, ETH, BCH, XMR

1 COMP Ethereum 58,16559123 DAI Ethereum
High network fee
  • Phí mạng: 0,0932062 COMP
High network fee
  • Phí mạng: 18,81113374 DAI
  • Phí dịch vụ: 2,8459125 DAI
By using our service you accept our Terms and KYC/AML Policy.

Đơn hàng gần đây

ETH icon ETH 7.517,14 US$ BTC icon BTC
BTC icon BTC 1.605,88 US$ VND icon VND
VND icon VND ??? XMR icon XMR
VND icon VND 88,81 US$ LTC icon LTC
USDT icontrx icon USDT 2.499,59 US$ VND icon VND
VND icon VND 17.349,01 US$ USDT icontrx icon USDT
BCH icon BCH 57,50 US$ LTC icon LTC
XMR icon XMR ??? TON icon TON

Mời bạn bè, kiếm thêm thu nhập bằng crypto

Mời bạn bè và kiếm thêm thu nhập thu động. Cách hoạt động?

As featured in