Quy định pháp luật yêu cầu chúng tôi phải có thông tin về danh tín và địa chỉ cư trú của bạn. Giá trị giao dịch của bạn càng lớn, chúng tôi càng cần thêm nhiều thông tin.

Để gia tăng hạn mức giao dịch của mình, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi những tài liệu theo yêu cầu. Vui lòng nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.