Cơ quan quản lý tài chính Nam Phi đã công bố bản dự thảo về tuyên bố tiền điện tử là sản phẩm tài chính chính thức. Cơ quan quản lý cho biết Nam Phi đang trải qua “sự gia tăng theo cấp số nhân trong nhu cầu cung cấp và sử dụng tiền điện tử”.

Cơ quan quản lý khu vực tài chính của Nam Phi (FSCA) đã công bố hôm thứ Sáu vừa qua rằng họ đã xuất bản “dự thảo tuyên bố tiền điện tử như một sản phẩm tài chính theo Đạo luật tư vấn tài chính và dịch vụ trung gian [FAIS].” Những đóng góp, nhận xét về dự thảo tuyên bố này có thể được gửi cho đến ngày 28 tháng 1 năm 2021. Cơ quan quản lý đã viết:

Trên toàn cầu, các nhà đầu tư bán lẻ ngày càng quan tâm đến việc mua tiền điện tử. Nam Phi cũng đang chứng kiến sự gia tăng theo cấp số nhân về nhu cầu cung cấp và sử dụng tiền điện tử.

Dự thảo tuyên bố kết hợp một số khuyến nghị về quy định tiền điện tử như một sản phẩm tài chính theo Đạo luật FAIS từ một báo cáo được xuất bản trong năm nay bởi Nhóm công tác quản lý tài sản tiền điện tử (CAR WG).

Các quy tắc mới áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, bao gồm các sàn giao dịch, cố vấn và nhà môi giới tiền điện tử. Họ sẽ phải đăng ký với FSCA với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài chính (FSP). FSCA cho biết cụ thể:

Tuyên bố sẽ có hiệu lực rằng bất kỳ người nào cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ trung gian liên quan đến tài sản tiền điện tử phải được ủy quyền theo Đạo luật FAIS với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

Cơ quan quản lý tài chính nêu rõ: “Dự thảo này không tác động đến trạng thái của tiền điện tử theo các luật khác… cũng không cố gắng điều chỉnh, hợp pháp hóa hoặc cấp tín nhiệm cho tài sản tiền điện tử”.

FSCA mô tả : “Dự thảo chỉ nhằm mục đích như một bước tạm thời để giảm thiểu rủi ro tức thời nhất định trong môi trường tiền điện tử hiện nay, trong khi chờ kết quả của những nghiên cứu rộng hơn hiện đang diễn ra thông qua Nhóm công tác quản lý tài sản tiền điện tử (CAR WG), và sẽ đưa ra các biện pháp can thiệp vào chính sách trong tương lai được thực hiện trên nhiều cơ quan quản lý và luật pháp.

Đọc thêm: Liệu Github có thể gỡ bỏ mã nguồn Bitcoin?