Số lượng

  • Tối thiểu:
  • Tối đa:

Trả tiền
Phí xử lý giao dịch

BTC Bitcoin47,000 ₫
ETH Ethereum47,000 ₫
BCH BitcoinCash47,000 ₫
LTC Litecoin47,000 ₫
DASH Dash47,000 ₫

Phí xử lý giao dịch này để trả cho việc chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bạn.

Ngoài ra, phí dịch vụ của chúng tôi hiện tại là 0.2%.