Số lượng

  • Tối thiểu:
  • Tối đa:

Trả tiền
Phí xử lý giao dịch

BTC Bitcoin46,600 ₫
ETH Ethereum46,600 ₫
BCH BitcoinCash46,600 ₫
LTC Litecoin46,600 ₫
DASH Dash46,600 ₫

Phí xử lý giao dịch này để trả cho việc chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bạn.

Ngoài ra, phí dịch vụ của chúng tôi hiện tại là 0.2%.